Awak follow kita , kita follow awak balik ! hehe ^_~

Thursday, November 1, 2012

Jihad Masa Kini : Jihad Sebagai Mahasiswa Islam


PENDAHULUAN : Konsep Jihad
Konsep jihad harus diberi makna yang lebih luas supaya konotasi jihad tidak dilihat secara negatif dan sempit. Jihad dalam bahasa yang mudah bermaksud perjuangan dan pengorbanan. Memperjuangkan sesuatu yang baik, berfaedah dan bermanfaat dikatakan jihad. Berkorban tenaga, masa, pemikiran, dan wang ringgit juga dikatakan jihad. Memperkasakan ilmu umat islam adalah jihad. Melibatkan diri dalam usaha niaga dan korporat secara berkesan adalah jihad. Dan tentunya jihad mengawal (jihad al-Nafs) adalah jihad yang lebih besar.[1]
Jihad juga di ertikan sebagai peperangan maksudnya peperangan terhadap orang kafir yang dipandang musuh, kerana membela agama Allah SWT. Maksud peperangan disini ialah untuk menangkis serangan dan menghentikan kezaliman serta keaniyaan. Jika musuh sudah berhenti dan tidak memfitnah, atau memaksa-maksa, maka peperangan di hentikan. Jihad ini ialah masalah keamanan, ketertiban masyarakat dalam negeri ataupun luar negeri.[2]
Selama ini ramai yang menganggap bahawa jihad itu hanyalah “peperangan bersenjata antara orang islam dengan bukan orang islam bagi menegakkan ajaran Islam” sahaja. Sedangkan erti jihad yang sebenar adalah lebih luas dari itu iaitu termasuklah apa jua usaha yang dijalankan secara bersungguh-sungguh untuk memastikan agama islam sentiasa berada di tempatnya yang mulia dan suci dan umatnya sentiasa beroleh kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat.[3]


JIHAD PALING BESAR, JIHAD KECIL
            Jihad paling besar ialah perjuangan menentang kecenderungan lahirirah seseorang. Manusia mempunyai suatu sifat yang sama dengan binatang, iaitu jika dibiarkan bebas manusia akan menjadi makhluk yang paling merbahaya.  Mengawal kehendak (nafsu) manusia inilah yang dikatakan jihad.
            Jihad kecil pula ialah berjuang bagi pihak masyarakat untuk mempertahankan mereka adalah tanggungjawab umat Islam apabila mereka diserang. Jihad ini lebih menjurus kepada jihad peperangan.[4]


WANITA DAN JIHAD
            Jihad dalam Islam tidak terbatas kepada kaum lelaki sahaja, tetapi dibebankan juga kepada kaum wanita sesuai dengan kemampuan dan kudrat kewanitaannya. Islam tidak mewajibkan kepada wanita untuk berjihad seperti memikul senjata, kerana ada faktor-faktor kewanitaannya yang dapat menghalangi untuk melakukan jihad bersenjata dengan sempurna. Meskipun kenyataannya sedemikian, sejarah telah mencatatkan tentang wanita-wanita muslimat yang turut berperang secara nyata memanggul senjata sebagai mujahadah dan bertempur di medan peperangan.[5]

HUKUM JIHAD :
            Jihad dalam erti khusus, iaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi (agama/negeri) islam. Hukum jihad adalah fardhu kifayah, iaitu apabila sudah ada sebahagian orang yang melaksanakannya, maka sebahagian lainnya terbebas dari kewajiban tersebut, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud : “tidak sepatutnya seluruh orang beriman itu pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali kepadanya.... (At-Taubah : 122).
            Jihad akan menjadi fardhu ain bagi orang yang disuruh oleh seorang imam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulallah SAW yang bermaksud : “Apabila (seorang imam) meminta kalian pergi (ke medan perang), maka pergilah kalian.” (H.R. Mutafaq alaih). Begitu juga, apabila musuh menyerang (negeri islam) dengan tiba-tiba, maka seluruh penduduk negeri tersebut, bahkan wanita pun, wajib mempertahankannya dan memerangi musuh.[6]

JENIS-JENIS JIHAD:
1.      Jihad Dengan Lisan.
            Kandungan pertama sekali dalam jihad lisan ialah menyampaikan Islam dengan hujjah kepada orang-orang kafir, munafiq dan fasiq. Firman Allah Taala: “Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar.” (Surah Al-Furqan:ayat 52)
Rasulullah s.a.w bersabda: “Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat.”
Kedua-dua nas ini menunjukkan kepada jihad ke atas orang musyrikin dengan lisan dan orang-orang yang menyeleweng dari segi perbuatan mereka yang mencanggahi perintah Allah.
Termasuk di dalam jihad lisan ialah memberi nasihat dan memberi peringatan. Kedudukan ini sesuai dengan firman Allah Taala iaitu: Yang bermaksud: “Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itubermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”(Surah Al-Dhariyat: Ayat 55).

2.      Jihad Pendidikan (Ta’limi)
Jihad ta’lim pula ialah berusaha bersungguh-sungguh mengajar, memberi ilmu dan mendidik orang-orang yang mahu menghayati Islam. Dalil kepada kewajipan jihad ta’lim ini dapat dirujuk kepada satu firman Allah iaitu: “Dan tidak sepatutnya orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak diantara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya(yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat menjaga diri dari melakukan larangan Allah”.(At-Taubah: 122)
Ukuran kejayaan dalam jihad ta’lim ialah apabila seseorang berjaya menyampaikan keilmuan Islam yang sempurna kepada setiap muslim serta dapat memberikan tarbiyyah Islamiyyah yang sebenar, betul lagi sempurna. Mengenai apakah dia keilmuan Islam yang sempurna, Sa’id Hawwa menyebut lagi bahawa ia adalah pengajian al-Kitab dan as-Sunnah sepertimana firman Allah: “Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al- Kitab dan hikmah.”(Surah al-Baqarah: 151)[7]

3.      Jihad Politik (Siyasi)Jihad Politik Di Dalam Negara Islam Yang Adil
Kita wajib mentaati kerajaan ini dengan ikhlas, menasihati, mempertahankan dan berkorban jiwa dan raga serta menjaganya dengan bersungguh-sungguh. SabdaRasulullah SAW: “Agama itu nasihat”. Kami bertanya: “untuk siapa ya Rasulullah?”. Bagindamenjawab: “untuk Allah, KitabNya, rasulNya, pemimpin-pemimpin orang Islam danorang awam mereka” (Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i dari Tamim al-Dari, Tarmizi danNasa’i dari Abi Hurairah) Allah berfirman:“...taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil- Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu”. (An-Nisa’: 59). Jihad Politik di dalam Negara Islam yang Menyeleweng
Kita wajib menasihati dan membetulkannya seperti hadis Rasulullah yang sering kita dengar iaitu: “Sesungguhnya sebesar-besar jihad ialah memperkatakan satu kalimah yang adil dihadapan pemerintah yang zalim”. (Riwayat Abu dawud dan Ibnu majah dari Abi Sa’id al-Khudri secara “marfu”)[8]

4.      Jihad Mal
Harta dapat memperkuatkan peralatan perjuangan. Pengorbanan jiwa pada umumnya diperlukan hanya waktu peperangan, sedangkan pengorbanan harta diperlukan baik dalam keadaan perang mahupun keadaan damai.

5.      Jihad Nafsu.
Jihad nafs atau jihad melawan nafs(diri sendiri) merupakan jihad yang paling besar. Para ulama sepakat bahawa nafs dan jihad melawan syaithan adalaha jihad yang besar, sedangkan jihad melawan musuh yang nyata adalah jihad yang kecil.

6.      Jihad bin-Nafs.
Jihad bin-nafs adalah berjuang menegakkan agama dengan mempertaruhkan nyawa. Jihad jenis ini erat hubungannya dengan al-qital (peperangan). Apabila keamanan orang terancam, kebebasan beragama tidak dilindungi yang akan menghancurkan kekuatan Islam maka setiap orang Islam diwajibkan ikut serta mempertahankan kepentingan Islam.[9]


JIHAD MASA KINI : Jihad Dalam Menuntut Ilmu Sebagai Mahasiswa Islam


            Jihad yang perlu kita laksanakan dalam masyarakat moden ini haruslah mempunyai strategi bagi memperkuatkan ilmu pengetahuan, kekuatan ekonomi dan fizikal umat, dan day tahan yang kukuh untuk menghadapi segala macam cabaran dan permusuhan yang kita hadapi. Para belia dan pelajar kita seharusnya melipatgandakan usaha dan kerja mereka berjihad untuk mempertingkatkan pencapaian dan mutu ilmu pengetahuan agar dapat bersaing dan mengatasi golongan lain secara sihat. Kemelut kemasukan ke institusi pengajian tinggi yang melanda masyarakat Islam kini seharusnya menjadi pendorong untuk kita terus berjihad dalam erti kata yang sebenar iaitu mencapai kecemerlangan dalam segala disiplin ilmu pengetahuan. Ketika itu barulah kita dapat berbangga bahawa kita dapat menghayati semangat jihad sebenar yang dituntut agama, bukan jihad dalam bentuk serangan sesama sendiri, sama ada menggunakan senjata atau lidah yang tidak bertulang[10]
Pembangkitan kembali umat Islam haruslah berakar pada belia di pusat-pusat pengajian tinggi, kerana dunia Islam telah menyerah kalah kepada pemikiran Barat setelah merengkok secara langsung beberapa lama di bawah penindasan mereka. Sistem pendidikan adalah berasaskan sistem yang diterima dari dunia Barat. Dasar penjajahan Barat adalah keunggulan sains dan teknologinya dan ini bermula di pusat-pusat pengajian tinggi. Beberapa abad yang lampau, umat Islam adalah pelopor kemajuan dan tamadun manusia yang paling tinggi. Universiti-universiti Islam diilhamkan oleh semangat Islam untuk mencari dan menyelidiki ilmu sehabis-habisnya dan untuk mengatasi segala halangan dan rintangan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Penyelidik-penyelidik didorong oleh suatu aqidah, yang sejak mula, menghargai akal manusia dan mendorong manusia untuk menyelidiki apa saja kebiasaan lama. Al-Quran mengancam mereka yang berkata ‘kita mengikut datuk nenek saja’
“ Dan apabila dikatakan kepada mereka: Turutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab: ‘Hanya kami hendak menurut apa yang dilakukan oleh datuk nenek kami’. Apakah mereka mahu menurut, walaupun datuk nenek mereka tidak mengerti sesuatu pun dan tidak terpimpin di jalan yang lurus?” (Surah al-Baqarah : ayat 120)
            Ilmu dicari sebagai ibadah kepada Allah dan pencarian ilmu berakar umbi dari keimanan mereka kerana dalam segala hal mereka hendak memahami dengan tepat dan benar ayat-ayat Allah dan memikirkan apa ertinya dalam kehidupan manusia. Kerana ini mereka mengembangkan penyelidikan yang menuju kepada penemuan-penemuan dalam ilmu-ilmu biologi, kimia, fizik, falak, geografi dan segala-galanya.
            Tujuan dari pencarian ilmu adalah supaya manusia dapat mencari kehendak Allah SWT serta mencari bagaimana manusia dapat taat dan patuh kepada kehendakNya dan mencari keredhaanNya. Tujuan dari sarjana Islam dulu dalam pencarian ilmu ialah supaya mereka dapat mengabdikan kehidupannya dalam menemui tujuan-tujuan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah yang Maha Mulia. Aturan memperingatkan manusia bahawa mereka yang tidak mempunyai ilmu tidak sejajar dengan mereka yang mempunyai ilmu dan bahawa hanya mereka yang berilmu yang takut akan Allah. Angkatan kitalah yang mesti sanggup memikul amanah yang berat untuk menerima, memelihara, mempertahankan dan memperluaskan warisan tamadun yang kita terima dari datuk nenek kita dengan penuh kemampuan dan kesanggupan. Perlu kita menyedari bahawa kekalnya sesuatu angkatan Islam adalah bergantung atas usaha untuk memindahkan tamadun Islam dalam bentuk hidayah ketuhanan yang kita warisi dari nenek moyang kita yang mulia ini. Sudah pasti bahawa setiap orang Islam tidak akan kekal, tetapi umat Islam boleh kekal sepanjang zaman, dengan syarat ada kemampuan yang diperlukan dalam setiap peringkat masa untuk memindahkan tamadun yang diwarisi kepada kita angkatan kini dan yang akan datang.[11]
            Berjihad dalam ilmu pengetahuan atau berjihad sebagai mahasiswa universiti diibaratkan sebagai perjuangan umat Islam masa kini, bolehlah dikatakan bahawa ia seolah-olah seorang yang mendaki bukit. Bukit itu mempunyai dua puncak. Puncak pertama agak rendah sedikit sedangkan puncak kedua adalah puncak yang paling tinggi dan puncak inilah yang menjadi maksud terakhir bagi orang itu. Setelah beberapa lama berjalan dalam keadaan letih dan lelah, maka sampailah dia ke puncak yang pertama. Dia boleh beristirehat di puncak pertama ini sejenak waktu kerana terlalu penat dan lelah. Akan tetapi orang itu tidak lupa bahawa tujuannya bukan hanya untuk mendaki sampai ke puncak ini, kerana maksudnya yang asal ialah mendaki ke puncak yang paling tinggi itu. Begitulah, mahu tidak mahu orang itu harus berangkat lagi mendaki ke puncak yang kedua. Maka begitulah dengan kaum Muslimin yang berjuang semenjak saat pertama. Mereka boleh beristirehat sekejap setelah  mencapai beberapa kemajuan, akan tetapi mereka tidak boleh lupa bahawa tujuan mereka adalah untuk sampai kepuncak kedua yang lebih tinggi daripada puncak pertama. Ini dapat dijayakan secara menjalankan hukum Allah di dalam negara mereka.
            Maka, sebagai seorang mahasiswa atau penuntut ilmu perlulah mengatur kembali sifat-sifat untuk menuju kepada cita-cita yang terakhir tadi untuk melaksanakan perintah Allah dalam segala lapangan. Kita perlu menyusun barisan untuk terus berjalan dan berangkat ke arah cita-cita terakhir. Walaupun tujuan kita masih jauh, umat Islam boleh beristirehat untuk sementara waktu, akan tetapi tidak boleh terlalu lama kerana musuh-musuh kita akan mengambil kesempatan dalam perjuangan hidup ini.[12]
            Sebagai mahasiswa yang juga merupakan umat Islam belum lagi terlambat dan memang sekarang adalah masanya untuk meneruskan perjuangan kedua ini. Kalau anda sebagai bakal pemimpin masa depan tidak mengambil peluang keemasan ini, maka pastinya nanti akan menyesal kerana mereka yang benci akan peraturan Allah SWT ini, telah lebih dahulu merebut peluang yang berguna ini. Kalau kita mengakui bahawa ‘Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya nabi Muhammad pesuruh itu Rasulullah’, ini bererti kita mesti memikul tanggungjawab dan akibatnya. Islam didesak dari berbagai sudut. Dengan ini adalah penting cerdik pandai Islam membela agamanya dan bersedia berkorban untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dakwah sekarang nampaknya lahir begitu giat kerana kesedaran umat Islam untuk mempertahankan diri  di peringkat menyelamatkan hidup mereka pada masa akan datang. Dengan lain perkataan, peringkat survival umat Islam. Anda semua sebagai cerdik pandai memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan umat dari ancaman-ancaman dalam berbagai-bagai bentuk ideologi yang merosakkan dan membinasakan umat Islam seperti Kapitalisma, sosialisma dan berbagai-bagai fahaman yang cuba masuk ke dalam masyarakat Islam sekarang.
            Dimana-mana sahaja kita mungkin menghadapi ujian apatah lagi bagi belia muda seperti mahasiswa yang masih mentah.  Bukan sahaja ujian biasa malah ujian iman juga yang kebanyakkannya datang secara mengejut bersapa dengan kita. Kerana tidak ada seorang manusia pun yang terhindar dari kemungkinan menghadapi ujian ini, baik ujian yang bersifat penderitaan mahupun ujian yang bersifat kesenangan. Firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang Cuma berbohong belaka.” (Surah al-Ankabut ayat 2)
            Di waktu gembira, anda sebagai Muslim harus bersyukur dan di waktu menderita pula harus bersabar. Jangan susah, kalau kita benar-benar berimankan Allah, ia pasti akan membantu kita dalam menyelesaikan segala persoalan. Ramai oran-orang sekarang menghadapi apa yang dikatakan stress atau tekanan jiwa dan perasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Islam melatih kita supaya mendekati Allah dan mendakit rasa yang hampir kepada Ilahi dengan begitu dekat. Dengan menyedari yang Allah itu ada dan selalu dekat denga kita, maka jiwa yang tadinya gelisah akan dapat ditenteramkan. Di universiti mahasiswa sekalian menghadapi banyak persoalan, tetapi dengan mendalami dan berpegang teguh dengan Islam  dapat membantu persoalan-persoalan itu biarpun persoalan mengenai berbagai hal. Islam memberikan jalan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dan sistem itu paling jelas digambarkan oleh Imam Ghazali: “Sembahyang bukan hanya sebagai suatu kewajipan, tetapi suatu sumber kegembiraan, kesenangan dan kepuasan.”[13]
            Sebagai seorang mahasiswa Islam, anda juga perlu menjadi penyeru yang telah memiliki akhlak yang baik dan tahu alat-alat yang diperlukan untuk mencipta suatu suasana yang memberi kebahagian kepada umat manusia. Anda mesti bergembira menjadi seorang Islam dan bergembira serta rela memikul tanggugjawab yang dipertanggungjawabkan sebagai seorang mukalaf di muka bumi ini. Kita selalu bercakap mengenai falsafah yang tinggi dalam Islam tetapi tidak nampak bahawa kita memperolehi kebahagian dari Islam. Kalau kita merenung hidup ini, tahulah kita mengapa hidup ini penuh liku-liku kepahitan. Jadi, ada baiknya juga kalau manusia itu kadang-kadang menderita, susah dan sebagainya supaya mereka tidak lupa daratan. Siapa tahu kalau kehidupan yang selalu seronok kelak terus membawa manusia lupakan Tuhan. Ini terserahlah kepada manusia sendiri sama ada ingin menjadi baik atau buruk.
            Mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kesedaran keislaman mesti bangun dan menentang segala gerakan anti-Tuhan dan fahaman kebendaan yang bergerak untuk mengaburi mata atau meragu-ragukan aqidah Islam serta melemahkan orang-orang yang beriman kepada Tuhan.  Gerakan ini mesti ditentang demi menjaga hidup matinya keperibadian Islam di muka bumi ini. Jika seseorang mahasiswa berhasrat untuk menegakkan kembali umat Islam ini di atas nilai-nilai akhlak Islam, anda hendaklah berusaha mulai sekarang juga dan insha Allah akan berjaya akhirnya. Asas pembentukannya ialah akidah islam yang seterusnya berdasarkan tauhid, kerasulan dan percayakan hari Akhirat. Benih-benih akidah yang telah berakar umbi di bumi Islam sejak beberapa lama dahulu jika disirami dengan sedikit air, pasti akan berubah dan tumbuh subur. Sebagai seorang mahasiswa anda juga mempunyai tanggungjawab menyebarkan dakwah Islam serta belajar demi masa depan sendiri, agama dan negara. Anda juga seharusnya mengetahui bahawa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya melainkan dengan kehendak Allah. Kita manusia hanya sekadar berusaha mudah-mudahan berjaya dengan izinNya.[14]
            Setiap mahasiswa perlulah menjadi golongan yang pantas, kuat dan mempunyai cita-cita yang tinggi dan bersemangat. Cita-cita yang tinggi ini boleh dicapai kiranya ia dilaksanakan dengan iman dan norma-norma akhlak yang tinggi  jika ditambah pula dengan rasa tanggungjawab sebagai hamba Allah maka cukup dijadikan teras untuk berkorban dan selangkah ke alam jihad. Kesemua ini wujud serentak semasa seseorang itu masih dalam golongan belia. Oleh itu selalu diucapkan bahawa belia adalah teras kebangkitan umat kerana zamannya dianggap sebagai jambatan penghubung antara dua daratan. Masa mudanya akan menentukan masa tuannya kerana setiap belia mempunyai kekuatan untuk memainkan peranan penting bagi membangun dan memajukan sebuah masyarakat. Merekalah yang sering tampil ke barisan hadapan bagi mempertahankan atau memperjuangkan yang hak. Kalau mereka berakidah dan berakhlak, mereka akan mendapat pertolongan Tuhan.
            Jelas kepada kita setia belia atau mahasiswa mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Bagi mengembalikan maruah dan keperibadian muslim tanggugjawabnya adalah terletak di atas bahu belia atau mahasiswa yang bertauhid dan berakhlak mulia. Kiranya tanggungjawab ini telah disedari oleh masyarakat maka perlu bagi belia memeriksa kembali alat atau sumber yang telah ditanam atau bekalan yang telah disediakan bagi mencapai matlamatnya.
            Bekalan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa ialah takwa. Mereka yang yakin adanya Tuhan menurut hakikatNya ialah mereka yang mempunyai hubungan langsung denganNya dan mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimahNya. Mereka inilah yang akan memperolehi pertolongan dari TuhanNya. Oleh itu sudah sampai masanya bagi para mahasiswa untuk mengembalikan amalan agamanya kedalam seluruh hidupnya. Sebalinya para mahasiswa hendaklah menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang buruk sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah.[15]


KESIMPULAN
            Jihad seharusnya difahami dan direalisasikan oleh angkatan umat Islam ini, terutamanya dalam menghadapi arus globalisasi dan penindasan baru yang amat kuat melanda masyarakat dan negara-negara Islam sekarang. Kita kini seolah-olah berada pada pusingan pertama ketika baginda Rasulullah SAW memulakan perjuangan di Makkah, iaitu yang menuntut jihad untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan, jihad untuk menghapuskan kemunduran dan kemiskinan, jihad untuk mendidik dan mengajar umat supaya menjadi umat yang dinamik, kuat mental dan fizikalNya.


[1] Sidek Baba, 2010. Dari jendela islam. Dewan bahasa dan pustaka : Kuala Lumpur. Ms 98.
[2] Drs.H.Ibrahim Lubis, 1982. Agama Islam Suatu Pengatar, Ghalia Indonesia : Jakarta. Cetakan 1, ms 437.
[3] Datuk Seri Panglima Dr. Abdul hamid Othman, 2000, Islam Perjuangan dan Harapan, Yayasan Pendidikan Islam : Selangor, Ms.38.
[4] A.G. Noorani, 2007, Islam Dan Jihad Prasangka atau Kenyataan, Pts Publications : Kuala Lumpur, cetakan 2, ms 40.
[5] Taufiq Ali Wahbah, 1985, Jihad Dalam Islam, Penerbit Media Dakwah : Jakarta, cetakan 1, ms 95.
[6] Abu Bakar Jabir El-Jazari, 1991, Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah), PT remaja Rosdakarya : Bandung, Ms 1-2.
[7] Koleksi Kertas Kerja & Artikel IlmiahBELFAST 2004 ©
 1981
[8] Koleksi Kertas Kerja & Artikel IlmiahBELFAST 2004 ©
 1981
[9] Drs. Boedi Abdullah, 1980, Taktis Jihad Dalam Islam, Bandung : PT Alma’arif, cetakan 1, ms 26-29.
[10] Ismail Ibrahim, 2004, Isu Islam Semasa, Utusan Publications : Kuala Lumpur, cetakan 1, ms 90.
[11] Fadlullah Wilmot, 1981, Keindahan Islam, Penerbitan Adabi Sdn Bhd : Kuala Lumpur, cetakan 1, ms 65-68
[12] Fadlullah Wilmot, 1981, Keindahan Islam, Penerbitan Adabi Sdn Bhd : Kuala Lumpur, cetakan 1, ms 65-69
[13] Ibid ms 70-72.
[14] Ibid ms 72-78
[15] Ibid ms 80-81.


RUJUKAN


1.      Abu Bakar Jabir El-Jazari, (1991). Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah). PT remaja Rosdakarya : Bandung

2.      A.G. Noorani,(2007). Islam Dan Jihad Prasangka atau Kenyataan. Pts Publications : Kuala Lumpur.


3.      Datuk Seri Panglima Dr. Abdul hamid Othman, (2000). Islam Perjuangan dan Harapan. Yayasan Pendidikan Islam : Selangor.

4.      Drs. Boedi Abdullah, (1980). Taktis Jihad Dalam Islam. PT Alma’arif : Bandung. Cetakan 1.


5.      Drs.H.Ibrahim Lubis, (1982). Agama Islam Suatu Pengatar. Ghalia Indonesia : Jakarta. Cetakan 1.

6.      Fadlullah Wilmot, (1981). Keindahan Islam. Penerbitan Adabi Sdn Bhd : Kuala Lumpur. Cetakan 1.


7.      Ismail Ibrahim, (2004). Isu Islam Semasa. Utusan Publications : Kuala Lumpur.

8.      Koleksi Kertas Kerja & Artikel IlmiahBELFAST 2004 ©1981


9.      Sidek Baba, (2010). Dari Jendela Islam. Dewan Bahasa Dan Pustaka : Kuala Lumpur.

10.  Taufiq Ali Wahbah, (1985). Jihad Dalam Islam. Penerbit Media Dakwah : Jakarta. cetakan 1.

No comments: